REGULAMIN PÓŁMARATONU

Regulamin

REGULAMIN XXII PÓŁMARATONU im. MIROSŁAWA ZAREMBY

29.03.2020r.

 ORGANIZTOR:

□        Stowarzyszenie Sportowe „Crossy Ostrzeszowskie”, Instytucje wspierające:

□        Miasto i Gmina Ostrzeszów,

□        Powiat Ostrzeszowski,

□        Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Ostrzeszowie,

  1. CEL
  1. Popularyzacja biegów masowych.
  2. Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu.
  3. Promocja Miasta i Gminy Ostrzeszów oraz Powiatu Ostrzeszowskiego.
  1. TERMIN I MIEJSCE

29.03.2020r. (niedziela) – zbiórka zawodników do startu godz. 10:20 na linii startu zlokalizowanej na ul. Kąpielowej tuż za ul. Tęczową. Start ostry do biegu nastąpi o godz.10:30. Biuro zawodów zlokalizowane będzie w okresie 28.03.2020r w godzinach 18:00-20:00 oraz w dniu zawodów – 29.03.2020r. w budynku ZEC (Hotel) – ul.Kąpielowa 5 . W dniu zawodów, biuro będzie pracować w godzinach 7 – 10.

IV. TRASA

Dystans – 21 097,5 metra (trasa posiada atest PZLA). Trasa pofałdowana o podłożu asfaltowym  oraz dobieg do mety po drodze gruntowej i stadionie. Start na ulicy Kąpielowej tuż za ulicą Tęczową. Bieg rozgrywany na trzech pętlach – 1 krótsza i 2 dłuższe, wszystkie pętle oznakowane i opisane. Organizatorzy proszą uczestników o dokładne zapoznanie się z trasą biegu. Meta biegu znajduje się na stadionie. Pomiar czasu w formie elektronicznej przy wykorzystaniu chipów. Trasa będzie oznakowana co 1 km.

□        Na trasie znajdować się będą punkty z napojami (woda + izotonik)

□         Limit czasu na pokonanie trasy wynosi 2,5 godziny. Po przekroczeniu limitu zawodnik, który nie ukończył biegu ma obowiązek zdjąć numer startowy i zejść z trasy

□        Zawodnicy są sklasyfikowani według czasu brutto.

V. UCZESTNICTWO

W biegu mogą uczestniczyć osoby, które w dniu zawodów będą miały  ukończone  18  lat,  uiściły opłatę startową, posiadają aktualne  badania  lekarskie  lub  podpiszą  oświadczenie  o  starcie  na  własną odpowiedzialność. Każdy zawodnik musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów weryfikacji i umieszczenia w komunikacie końcowym oraz do wykorzystywania wizerunku na nośnikach fotograficznych. Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznania się z regulaminem biegu i zobowiązany jest do jego przestrzegania. Zgłoszenie do biegu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu. Każdy uczestnik wyraża zgodę na wykorzystywanie wizerunku poprzez wykonywanie zdjęć na trasie biegu oraz w materiałach video z imprezy biegowej.


Dekoracje klasyfikacji OPEN kobiet i mężczyzn oraz kategorii wiekowych K20, 30 oraz M20 i M30 rozpoczną się o godzinie 12:30. Pozostałe dekoracje odbędą się po zamknięciu limitu czasowego. Uprasza się zawodników zajmujących miejsca 1-6 w klasyfikacji OPEN   i 1-3 w kategoriach wiekowych o respektowanie godzin dekoracji.

VI. ZGŁOSZENIA DO IMPREZY

□         Zgłoszenia zawodników do biegu na dystansie półmaratonu tylko drogą elektroniczną. Adres do zapisów www.datasport.pl. Zapisy w formie elektronicznej w terminie do 24.03.2020r. Po tym terminie zapisy będą możliwe jedynie w biurze zawodów do godziny 10:00 w dniu startu.

□        Organizator ustala limit startujących na 400 osób.

□         Wpisanie na listę i nadanie numeru startowego nastąpi po zaksięgowaniu opłaty startowej na koncie organizatora. Organizator zastrzega, że osoby które zapisały się na bieg a nie dokonały opłaty startowej mogą zostać wykreślone z listy osób startujących w biegu.

VII. OPŁATA STARTOWA

–  osoby które zapiszą się i opłacą bieg do 28 lutego 2020 – opłata startowa 50zł

–  od 1 marca do 15 marca 2020 – opłata startowa 60zł

–  od 15 marca 2020 do dnia zawodów – opłata startowa 70zł

Osoby, które dokonają opłaty po dniu 23.03.2020r zobowiązane są do przedstawienia dowodu wpłaty w trakcie weryfikacji w biurze zawodów. Weryfikacje zawodników, przyjmowanie  zgłoszeń, pobieranie opłaty startowej oraz wydawanie numerów startowych odbywać się będzie w dniu poprzedzającym zawody tj. 28.03.2020r r. w sekretariacie ZEC-u ul.Kąpielowa 5 od godz.18:00-20:00 a w dniu zawodów tj 29.03.2020r. w biurze zawodów ul. Kąpielowa 5 w godzinach 8:00 – 10:00.

Sposób dokonywania opłaty startowej:

□         on-line – przez system rozliczeń elektronicznych DotPay do którego przekierowana zostanie każda osoba w momencie zapisywania się na imprezę. W przypadku nie dokonania opłaty podczas procesu rejestracji można jej dokonać wchodząc na listę osób zapisanych: datasport.pl. W biurze zawodów w formie gotówkowej w trakcie weryfikacji – 70zł – osoby chcące otrzymać rachunek proszone są o e-maila na adres (jest to możliwe w ciągu 7 dni od daty zaksięgowania przelewu): polmaraton@crossostrzeszowski.pl, – wpłacona opłata startowa nie podlega zwrotowi, – weryfikacja zawodników odbywać się będzie w biurze zawodów.

□        Zawodnicy powyżej 70 roku życia są zwolnieni z opłaty startowej.

VIII. NOCLEG

Organizator informuje o możliwości odpłatnego noclegu w Hotelu sportowym OSiR Ostrzeszów ul. Kąpielowa po uprzedniej rezerwacji – ilości miejsc ograniczona.

IX. NAGRODY

Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn od I – VI miejsca:

KOBIETY                                                                     MĘŻCZYŹNI

1 – 500zł                                                                      1 – 500zł


2 – 400zł                                                                      2 – 400zł

3 – 300zł                                                                      3 – 300zł

4 – 200zł                                                                      4 – 200zł

5 – 100zł                                                                      5 – 100zł

6 – 50zł                                                                                 6 – 50zł

KATEGORIE WIEKOWE

KOBIETY                                                                  MĘŻCZYŹNI

1) 18 – 29 lat – K20                                                                      1) 18 – 29 lat – M20

2) 30 – 39 lat – K30                                                                      2) 30 – 39 lat – M30

3) 40 – 49 lat – K40                                                                      3) 40 – 49 lat – M40

4) 50 – 59 lat – K50                                                                      4) 50 – 59 lat – M50

5) 60 – 69 lat – K60                                                                      5) 60 – 69 lat – M60

6) 70 lat i więcej  – K70                                                             6) 70 lat i więcej – M70

Dodatkowa klasyfikacja dla mieszkańców Powiatu Ostrzeszowskiego:

–  pierwsza trójka mężczyzn i kobiet. W tej klasyfikacji przewiduje się za 1 miejsce w kategorii K i M nagrodę pieniężną w wysokości 200zł, 2 miejsce – 100zł, 3 miejsce – 50zł.

 

Dodatkowa klasyfikacja mieszkańców „Południowej Wielkopolski”

□        Pierwsza trójka w każdej kategorii wiekowej otrzyma pamiątkowe statuetki.

□         Osoby sklasyfikowane na miejscach 1-6 w klasyfikacji OPEN M i K nie będą uwzględniane w kategoriach wiekowych.

□         Wszyscy zawodnicy po przebiegnięciu linii mety otrzymują pamiątkowe okolicznościowe medale.

□        Po biegu organizator zapewnia ciepły posiłek oraz napoje.

□        Zawodnik zobowiązany jest przypiąć numer startowy z przodu w widocznym miejscu.

□        Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji regulaminu.

□         Biegi odbywać się będą przy częściowym ruchu ograniczonym, organizator prosi o stosowanie się do przepisów o ruchu drogowym.

□        W pakiecie startowym znajduje się gadżet biegowy

X. IMPREZY TOWARZYSZĄCE

W tym dniu tj. 29.03.2020r. odbędą się biegi przedszkolaków, dzieci, młodzieży szkół podstawowych (wraz z oddziałami gimnazjalnymi) i ponadpodstawowych w ramach 56 Crossu Ostrzeszowskiego . Więcej szczegółów na stronie internetowej www.crossostrzeszowski.pl.W związku z charakterem imprezy należy wziąć pod uwagę możliwość finiszowania z uczestnikami innych biegów!

UWAGA!!!

XXII Półmaraton Ostrzeszowski rozgrywany podczas 56 Crossu Ostrzeszowskiego w dniu 29.03.2020r. wliczany będzie do punktacji Grand Prix Wielkopolski w Półmaratonie 2020 r.

□        Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.

□        Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zagubione.


□        Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora

□        Kontakt do organizatora:

o                                    Adres e-mail: polmaraton@crossostrzeszowski.pl