.

Regulamin

 REGULAMIN 56. CROSSU OSTRZESZOWSKIEGO 29.03.2020r.

 

I. CEL ZAWODÓW
  Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu dla młodzieży i dorosłych,
  Promocja zdrowia i zapobieganie patologiom społecznym dzięki uprawianiu systematycznego biegania,
  Wyłonienie uzdolnionej młodzieży do biegania wyczynowego,
  Promocja Ostrzeszowa jako stolicy polskich biegów przełajowych.

 

II. TERMIN I MIEJSCE PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW

     56. Cross Ostrzeszowski odbędzie się w dniu 29.03.2020r ( niedziela) 

     Ostrzeszów ul. Kąpielowa 5  stadion im. J. Kusocińskiego

 

 

III. PATRONAT

     Polski Komitet Olimpijski,

     Minister Sportu i Turystyki,

     Minister Edukacji Narodowej,

     Polski Związek Lekkiej Atletyki,

     Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu,

     Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu,

     Wielkopolskie Kuratorium Oświaty w Poznaniu,

     Krajowe Zrzeszenie LZS w Warszawie,

     Wielkopolskie Zrzeszenie LZS w Poznaniu

 

 

IV. ORGAZNIZATOR ZAWODÓW
     Organizatorem zawodów jest Społeczny Komitet Organizacyjny, w skład którego wchodzą:

     Stowarzyszenie Sportowe "Crossy Ostrzeszowskie",

     Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Ostrzeszowie,

     Miasto i Gmina Ostrzeszów,

     Powiat Ostrzeszowski,

     Wielkopolskie Zrzeszenie LZS,

     Powiatowe Zrzeszenie LZS Ostrzeszów,

     Ludowy Klub Sportowy „Orkan” Ostrzeszów,

     Hufiec ZHP Ziemi Ostrzeszowskiej,

     SZS – Ostrzeszów,

     OSP KSRG Ostrzeszów oraz służby pomocnicze OSP,

 

V. PROGRAM ZAWODÓW

  9:30   Wyłączenie ruchu publicznego na trasach biegowych (rozgrzewka po zamkniętych trasach)


  9:50    Zbiórka uczestników na płycie stadionu do otwarcia imprezy z tabliczkami i nazwami reprezentacji, 
             przybycie oficjalnych gości oraz komitetu organizacyjnego 56. Crossu Ostrzeszowskiego.

10:00   Ceremonia Otwarcia zawodów: odczyt apelu. Oficjalne otwarcie 56. Crossu Ostrzeszowskiego przez

Prezes  Stowarzyszenia Sportowego „Crossy  Ostrzeszowskie”  Włodzimierza Drogiego,

Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów  Patryka Jędrowiaka  i

Starostę Ostrzeszowskiego Lecha Janickiego.

Zapalenie znicza na stadionie.

 

10:30  Rozpoczęcie biegu na skrzyżowaniu ulicy Kąpielowej z ulicą Tęczową.

 

10:45 - rozpoczęcie biegów przełajowych

 

13:30 - zakończenie wszystkich biegów

 

13:35 - Uroczyste zakończenie na stadionie 56. CROSSU OSTRZESZOWSKIEGO


VI. UCZESTNICTWO W ZAWODACH, PUNKTACJA I LIMITY STARTOWE


Regulamin odnosi się i obejmuje swoimi przepisami różne grupy zawodników biorących udział w 56. crossie ostrzeszowskim.

Grupami tymi są:

- XXII Półmaratonu - limit startujących 400 osób (Dla osób którzy ukończą bieg losowanie nagród dodatkowych)

- Nordic Walking 5000m

- biegi młodzieży szkół podstawowych,

- biegi młodzieży szkół średnich,

- biegu OPEN dla kobiet i mężczyzn na dystansie 5000m. (limit – 150 osób)

- biegi przedszkolaków 400m

 

Punktacja w ramach OTWARTYCH MISTRZOSTW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Punktacja w ramach OTWARTYCH MISTRZOSTW SZKÓŁ ŚREDNICH wg klucza:

 

Szkoły

podstawowe

Szkoły podstawowe

Szkoły

Średnie

Szkoły

Średnie

Miejsce

Punkty

Miejsce

Punkty

Miejsce

Punkty

Miejsce

Punkty

1

9

16

3

1

15

11

4

2

7

17

2

2

12

12

3

3

6

18

2

3

10

13

3

4

5

19

2

4

9

14

3

5

5

20

2

5

8

15

2

6

5

21

2

6

8

16

2

7

4

22

2

7

7

17

1

8

4

23

1

8

7

18

1

9

4

24

1

9

6

19

1

10

4

25

1

10

6

20

1

11

3

26

1

 

x

 

x

12

3

27

1

 

x

 

x

13

3

28

1

 

x

 

x

14

3

29

1

 

x

 

x

15

3

30

1

 

x

 

x

 

- Do punktacji szkół podstawowych zaliczanych będzie 10 najlepszych wyników

  uzyskanych przez uczniów i uczennice danej szkoły,

- Do punktacji szkół ponadpodstawowych zaliczanych będzie 8 najlepszych

  wyników uzyskanych przez zawodnika(czki) danej szkoły,

- W przypadku równej ilości punktów o miejscu decyduje wynik

  najlepszego zawodnika(czki) i dalej kolejne miejsca,


Za właściwe przygotowanie do imprezy i stan zdrowia zawodników odpowiada kierownik ekipy, trener, nauczyciel (inny opiekun) lub sam startujący jeśli jest pełnoletni, a w przypadku dzieci przedszkolnych rodzic – opiekun.

Cross odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne i zostanie przeprowadzony zgodnie z Regulaminem.

Zawodnik może startować  tylko w jednym biegu. W przypadku startu więcej niż w jednym biegu, zawodnik będzie podlegać dyskwalifikacji we wszystkich biegach w których wystartował.

W zawodach mogą starować osoby odpowiednio przygotowane do wysiłku fizycznego. Obowiązuje właściwy strój sportowy.
Organizator zastrzega sobie prawo wykorzystania wizerunku zawodników występujących 
w poszczególnych biegach w publikacjach służących promocji imprezy sportowej.VII. DEKORACJA ZAWODNIKÓW

 

Dekoracja zwycięzców nastąpi bezpośrednio po ich zakończeniu.

W biegu na dystansie 21097,5m (półmaraton) dekorowanych będzie pierwszych 6 zawodników.

We wszystkich innych biegach dekorowanych będzie pierwszych 6 zawodników.

W biegu na dystansie 21097,5m (półmaraton) dekoracja nastąpi o godzinie 12:30 – dotyczy klasyfikacji. OPEN i poszczególnych kategorii wiekowych.

XXII Półmaraton Ostrzeszowski rozgrywany podczas 56. Crossu w dniu 29.03.2020r.

wliczany jest do punktacji Grand Prix Wielkopolski 2020r.

 

Bieg przedszkolaka i Nordic Walking są biegami rekreacyjnymi, w których nie będą wyłaniani zwycięzcy.

Wszyscy uczestnicy tych 2-ch biegów otrzymają medale uczestnictwa.

Zwycięzcy wszystkich biegów podlegają weryfikacji rocznikowej

VIII. ZGŁOSZENIA - ZAPISY DO 56. CROSSU OSTRZESZOWSKIEGO  

 

Zapisy wszystkich uczestników ze szkół oraz osób indywidualnych należy nadsyłać do dnia 24 marca do godz.24:00

(termin ostateczny) za pośrednictwem maila: biuro@datasport.pl (zapisy MUSZĄ zawierać informację: w tytule – Cross Ostrzeszowski, W treści - imię nazwisko, płeć, rocznik, nazwa szkoły, miasto, powiat, województwo).

Półmaraton - zapisy indywidualne na stronie - www.datasport.pl

Bieg OPEN   - zapisy indywidualne na stronie - www.datasport.pl

Biegi Szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych - biuro@datasport.pl

Biegi przedszkolaków oraz Nordic Walking - biuro@datasport.pl

 

WYDAWANE NUMERY PRZYPISANE SĄ BEZPOŚREDNIO DO DANEJ OSOBY – za prawidłowość ich wydawania odpowiada opiekun grupy.  

Numery wydawane będą: w dn. 26.03.(czwartek) w godz. 17:30-19:00, 27.03. (piątek) w godz.08:00 – 10:30 i 17:30-19:00 oraz 28.03. (sobota) w godz.10:00 - 12:00 i 15:00 - 21:00 w świetlicy OSiR-u Ostrzeszów ul. Kąpielowa 5 oraz w dniu zawodów w godz. 7:00 – 9:00

Za zawodnika zgłoszonego uważa się osobę, która wypełniła i przesłała formularz zgłoszeniowy oraz dokonała opłaty startowej. Opłata startowa dotyczy zawodników półmaratonu, biegu open oraz Nordic Walking. Pozostałe biegi są biegami bezpłatnymi. Opłata  startowa nie podlega zwrotowi. Numery startowe wydawane będą po okazaniu dokumentu tożsamości oraz dowodu wpłaty wpisowego. Wpisowe należy wpłacić na konto organizatora.
W tytule przekazu obowiązkowo należy podać pełną listę startujących tj. liczbę osób, nazwę szkoły, klubu, związku, organizacji. Brak tych danych może uniemożliwić przyporządkowanie opłaty startowej do zawodnika bądź grupy szkolnej czy klubowej.

 

Uwaga opiekunowie oraz trenerzy:

Wszystkie zgłoszenie odbywają się za pośrednictwem firmy obsługującej zawody www.datasport.pl

Biuro zawodów crossu nie prowadzi zapisów

Każdy zawodnik posiada numer startowy zaopatrzony w chip

Kolejność ukończenia poszczególnych biegów jest rejestrowana automatycznie na podstawie  dołączonego chipu.


IX. OPŁATA STARTOWA PÓŁMARATONU:

 

Osoby, które zapiszą się i opłacą bieg do końca lutego 2020r. – opłata startowa 50zł

Od 1 do 15 marca 2020r. - opłata startowa 60zł

Od 16 marca do dnia zawodów - opłata 70zł

 

Osoby, które dokonają opłaty po dniu 28 marca 2020r. zobowiązane są do przedstawienia dowodu wpłaty w trakcje weryfikacji w biurze zawodów. Weryfikacje zawodników, przyjmowanie zgłoszeń, pobieranie  opłaty startowej oraz wydawanie numerów startowych odbywać się będzie w dniu poprzedzającym zawody tj. 28.03.2020r. w biurze zawodów OSiR ul. Kąpielowa 5 zgodnie z godzinami funkcjonowania.

 

X. OPŁATA STARTOWA 5 KM OPEN i Nordic Walking:

OPEN 5000 m

20 zł od uczestników biegu, jeżeli wpłata dokonana będzie do dnia 15.03.2020r.

Po terminie wysokość opłaty wynosi 30 zł

Nordic Walking 5000 m

10 zł od uczestników biegu

 

XI. FINANSOWANIE I NAGRODY
Koszty organizacyjne 56. Crossu pokrywa Komitet Organizacyjny, natomiast koszty związane ze startem zawodników w półmaratonie i biegu open pokrywają startujący zawodnicy.
Każdy zawodnik po zakończeniu biegu otrzyma talon konsumpcyjny.
Zwycięzcy poszczególnych kategorii wiekowych w półmaratonie otrzymują nagrody finansowe, ich wysokość zostanie podana w Regulaminie Półmaratonu i umieszczona na stronie www.crossostrzeszowski.pl.

Wszyscy uczestnicy półmaratonu, którzy ukończą bieg otrzymują od organizatora pamiątkowe medale.

 

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Wszystkie sprawy nie ujęte w niniejszym regulaminie oraz sprawy sporne wynikłe w czasie zawodów rozstrzygać będzie Komisja Odwoławcza i Kierownictwo Crossu w miejscu wyznaczonym na płycie stadionu. Kierownicy ekip/opiekunowie powinni posiadać przy sobie legitymacje szkolne, ewentualnie dokumenty tożsamości ze zdjęciem oraz badania lekarskie zawodników w celu wyrywkowej weryfikacji zawodników. Wyniki po weryfikacji, w jak najkrótszym czasie zostaną umieszczone na stronie internetowej powiatu www.powiatostrzeszowski.pl oraz stronie  Crossów www.crossostrzeszowski.pl.

W Półmaratonie obowiązuje limit czasu 2,5 godz.

W biegu OPEN 5000m obowiązuje limit czasu 45 min.

OBOWIĄZUJE ZAKAZ BIEGANIA W KOLCACH!!!

Zapisy do kategorii biegowej zgodnie z rokiem urodzenia

 

Komisja Odwoławcza będzie rozpatrywała sprawy nie ujęte w regulaminie oraz protesty po wpłaceniu kaucji w wysokości 300zł. W przypadkach nieuzasadnionych kaucja nie zostanie zwrócona. 


XIII.  PROGRAM MINUTOWY BIEGÓW:

  

     10:30   Start XXII Półmaratonu Ostrzeszowskiego im. Mirosława Zaremby  (limit czasu 2,5h tj. do godz. 13:00)

     10:35   NORDIC WALKING -  OPEN  Kobiet i mężczyzn - dystans 5000 m

 

    BIEGI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
      1.   10:45 -  dziewczęta      I - II     rocznik - 2012 - 2011  -  dystans   800m
      2.   10:50 -  chłopcy          I – II     rocznik - 2012 - 2011  -  dystans   800 m 

      3.   10:55 -  dziewczęta   III - IV     rocznik - 2010 - 2009  -  dystans   800 m 
      4.   11:00 -  chłopcy        III - IV     rocznik - 2010 - 2009  -  dystans   800 m
      5.   11:10 -  dziewczęta     V - VI     rocznik – 2008 - 2007  -  dystans 1000 m

      6.   11:20 -  chłopców       V - VI     rocznik – 2008 - 2007  -  dystans 1000 m 

      7.   11:35 -  dziewcząt    VII - VIII   rocznik - 2006 – 2005  -  dystans 1500 m 

      8.   11:45 -  chłopców     VII - VIII   rocznik - 2006 – 2005  - dystans  2000 m 

 

    BIEGI SZKÓŁ ŚREDNICH

      9.  11:55 -  dziewcząt     I – II     rocznik 2004  - 2003 – dystans 1500 m

     10.  12:05  - chłopców      I – II     rocznik 2004  - 2003 – dystans 2000 m

     11.  12:15 -  dziewcząt   III – IV     rocznik 2002  - 2001 – dystans 1500 m

     12.  12:30  - chłopców   III – IV     rocznik 2002  - 2001 – dystans 2000 m

 

    BIEG OPEN KOBIET I MĘŻCZYZN

     13. 12:45 -    Kobiet i Mężczyzn   Open dystans 5000 m (limit czasu 45’)

 

    BIEG PRZEDSZKOLAKÓW

     14. 13:10 - start do biegu dziewcząt rocznik - 2013 i młodsi  - dystans 400 m

     15. 13:15 - start do biegu chłopców rocznik - 2013 i młodsi  - dystans  400 m

 


  Informacji udzielają:

  Vice Prezes                  -  Marcin Kasprzak       tel. 609 318 185    

  Kierownik zawodów      -  Janusz Suwiczak       tel. 668 442 358

  Kierownik Sekretariatu  -  Dariusz Świtoń         tel. 606265236

  Kierownik Tras             -  Paweł Gilar              tel. 604 778 389

  Dyrektor Półmaratonu  -   Marcin Poprawa       tel. 602 283 907

 

Powyższy regulamin dostępny jest na stronach internetowych: www.crossostrzeszowski.pl

 

 Stowarzyszenie Sportowe „Crossy Ostrzeszowskie”
                       Prezes Włodzimierz Drogi
2020.01.20
Drodzy Sponsorzy jeżeli tylko zdecydujecie się na wzięcie udziału przy organizacji lub wsparciu naszej działalności prosimy o kontakt, aby móc jak najszybciej rozpocząć promocję Państwa firmy choćby na naszej stronie internetowej w formie loga i odnośnika do Państwa strony www.
2020.01.20
Jeżeli macie Państwo ochotę pomóc nam w organizacji zawodów w formie wsparcia finansowego bądź rzeczowego to prosimy o kontakt.